Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của gốc ghép đối với năng suất, phẩm chất cây có múi đang trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bến Tre.
- Địa chỉ: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 0753822101.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Võ Hoài Chân
- Học hàm, học vị: Thạc Sĩ.
- Địa chỉ: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 0989005647
- Email: vohoaichan@gmail.com

Người tham gia

- TS. Lê Thị Thu Hồng, Viện cây ăn quả miền Nam.
- ThS. Hồ Thanh Nhân, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Bến Tre.
- KS. Trần Văn Hoàng, Phòng Nông nghiệp huyện Giồng Trôm.
- KS. Nguyễn Chánh Bình, Trạm Khuyến nông Khuyến ngư huyện Mỏ Cày Nam

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Tuyển chọn được 1-2 loại gốc ghép cây có múi phù hợp để khuyến cáo cho sản xuất.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Trong giai đoạn 1 (2003- 2006), đề tài tập trung theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng để tuyển chọn chủng loại gốc ghép có ưu thế về sinh trưởng.
- Giai đoạn 2007-2008, đề tài tiếp tục thực hiện theo dõi các chỉ tiêu về năng suất, phẩm chất của các loại gốc ghép trồng thực nghiệm.

• Kết quả thực hiện:
Với 8 loại cây có múi được ghép trên 5 loại gốc ghép, dự kiến giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa, làm cơ sở tuyển chọn 1-2 gốc ghép tối ưu.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: