Nghiên cứu biện pháp hạn chế sự phát triển của vẹm sông sống bám trên ốc gạo trên địa bàn huyện Chợ Lách, Bến tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Đại học Cần Thơ

- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, TP Cần Thơ.

- Điện thoại: 0713834307.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Vũ Ngọc Út

- Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

- Địa chỉ: Khoa Thủy Sản, Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, TP Cần Thơ.

- Điện thoại: 0913618858 - Email: vnut@ctu.edu.vn

Người tham gia

- PGS.TS. Dương Nhựt Long.

- PGS.TS. Trương Quốc Phú.

- PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo.

- TS. Nguyễn Bạch Loan.

- ThS. Huỳnh trường Giang.

- ThS. Dương Thị Hoàng Oanh.

- ThS. Nguyễn Thị Kim Liên.

- ThS. Nguyễn Bá Quốc.

- KS. Nguyễn Văn Ngoan.

- Lý Hoàng Phú.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung: Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái của vẹm vàng (Limnoperna fortunei) nhằm tìm hiểu đặc tính phân bố, sinh sản và phát triển của vẹm làm cơ sở đề xuất các biện pháp hạn chế sự sống bám của chúng trên ốc gạo, đảm bảo sự phát triển và giá trị thương phẩm của ốc gạo (Cipangopaludina lecithoides) ở khu bảo tồn cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Xác định được một số đặc điểm sinh thái, sinh học của vẹm vàng (Limnoperna fortunei).
+ Đánh giá và xác định được các mối tương quan giữa sự xuất hiện của vẹm với các yếu tố môi trường và vật bám (ốc gạo).
+ Đề xuất được một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa sự phát triển và sống bám của vẹm sống trên ốc gạo.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dinh dưỡng, sinh sản của vẹm vàng.
- nghiên cứu vác yếu tố, điều kiện môi trường liên quan đến sự sinh trưởng và phát triển của vẹm.
- Xác định mối tương quan giữa sự xuất hiện của vẹm với các yếu tố môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố của ốc gạo và vẹm.
- Đề xuất, triển khai một số giải pháp hạn chế vẹm bám trên ốc gạo.

• Kết quả thực hiện:
Đề tài đã nghiên cứu được các biện pháp hạn chế sự phát triển của vẹm sông sống bám trên ốc gạo trên địa bàn huyện Chợ Lách, Bến Tre.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: