Đánh giá ảnh hưởng của mặn đến trạng thái dinh dưỡng khoáng và năng suất một số cây ăn trái chủ lực (măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh) tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM

- Địa chỉ: Số 01, đường Mạc Đỉnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 088299618 - Fax: 088258156

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Nguyễn Văn Đê.

- Học hàm, học vị: Thạc Sĩ, nghiên cứu viên chính.

- Địa chỉ: Phòng tài nguyên đất, Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM

- Điện thoại: 0838220957 - Đt. Di động: 0945246019.

- Email: nvde@vast-hcm.ac.vn hoặc Vandẹ8@gmail.com.

Người tham gia

- Phan Liêu, GS.TSHK.

- Nguyễn Thiên Tứ, Cử nhân.

- Trần Quang Tuấn, Kỹ sư

- Lưu hải Tùng, Kỹ sư

- Nguyễn Văn Dũng, Kỹ sư

- Hồ Thị Thu Trang, Kỹ sư

- Nguyễn Quang Dũng, Kỹ sư

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Đánh giá hiện trạng ảnh hưởng của mặn đến trạng thái dinh dưỡng khoáng và năng suất đối với một số cây ăn trái chủ lực: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt và bưởi da xanh.
- Dự báo ảnh hưởng của mặn đến dinh dưỡng khoáng trong đất và năng suất cây trồng. Đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mặn đến trạng thái dinh dưỡng khoáng.
- Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mặn đến năng suất cây trồng.
- Dự báo diễn biến mặn và ảnh hưởng của nó đến trạng thái dinh dưỡng khoáng trong đất và năng suất cây trồng.
- Đề xuất các giải pháp khắc phục sự xân nhiễm mặn và cải thiện tính chất đất.

• Kết quả thực hiện:
- Môi trường vùng đất trồng cây ăn trái chủ lực của tỉnh Bến Tre có thể chia thành 02 vùng là vùng đầt phù sa có bản chất vật liệu không mặn và vùng đất có vật liệu mang tính mặn.
- Sự mặn hóa do xâm nhập mặn do nước mặn và mặn do đất trồng có mang tính mặn.
- Cơ chế gây mặn hóa phức tạp tùy thuộc vào vị trí phân bố.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: