Công tác tư tưởng đối với việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện nay

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Địa chỉ: Số 2, đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753822218

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Huỳnh Văn Bưu.

- Địa chỉ: Số 2, đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753822200

Người tham gia

- Ông Cao Văn Dũng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Bà Nguyễn Trúc Hạnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Ông Lê Ngọc Hân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Bà Võ Thị Bẩn,Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
- Thông qua khảo sát thực tiễn, tiến hành đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng đối với việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong thực hiện chủ trương của tỉnh về bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh, từ đó rút ra những kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực hơn.
- Đánh giá những mặt thuận lợi và hạn chế trong việc triển khai thực hiện cảc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh thời gian qua; một số dự báo về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.
- Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong thực hiện công trình dự án, phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội trong những năm tới trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
- Nghiên cứu những quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng nói chung và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Đánh giá về tình hình tư tưởng của người dân đối với chủ trương bồi thường giải phóng mặt bằng; đánh giá thực trạng công tác tư tưởng trong tuyên truyền, vận động người dân; những kết quả và hạn chế thiếu sót; những bài học kinh nghiệm.
- Đề xuất một số giải pháp và chính sách trong thời gian tới trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; trong đó tập trung sâu vào những giải pháp của công tác tư tưởng đối với việc tuyên truyền, vận động quần chúng; việc thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; những chủ trương, chính sách trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đặc biệt là đề xuất những chính sách sau khi bồi thường giải phóng mặt bằng và sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

• Kết quả thực hiện:
Thông qua khảo sát 500 phiếu trong CB-ĐV và 1000 phiếu trong ND cho thấy hơn 79% người dân được hỏi và 66.74% CB-ĐV đánh giá người dân "Thống nhất cao về chủ trương BT-GPMB". Một số vấn đề người dân còn lo ngại như: mức đền bù giá cả, lo lắng cuộc sống bị ảnh hưởng. Ngoài ra thành phần tham gia tuyên truyền, vận động nhiều trường hợp không nắm chắc chủ trương, chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư hay cử cán bộ giải đáp thắc mắc, kiến nghị của dân mà không đủ thẩm quyền giải quyết làm ảnh hưởng tiến độ và thời gian xử lý. Công tác đo đạc, kê biên vật kiến trúc, hoa màu vẫn còn hạn chế nhất định như kê biên, đo đạc chưa chính xác, lập phương án bồi thường còn sai sót, thiếu công bằng trong đánh giá tài sản như cùng một hiện trạng nhưng có giá bồi thường khác nhau đã làm ảnh hưởng đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện công trình.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: