Thông báo về việc Tổ chức Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV, năm 2019-2020

1. Tên gọi: Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2019-2020.

2. Thể loại báo chí: Báo gồm các thể loại của 04 loại hình báo chí: báo in, báo mạng, phát thanh và truyền hình.

3. Nội dung: Tác phẩm dự giải có nội dung phản ánh giới thiệu những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến về hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, hoạt động khoa học và công nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, có tác động tích cực trong phát triển kinh tế và đời sống được xã hội quan tâm; phát hiện và đề xuất những cơ chế, chính sách mới về khoa học và công nghệ; giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ tiêu biểu ứng dụng có hiệu quả trong phát triển sản xuất, đời sống; biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh nhà.

4. Đối tượng dự thi: Các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp đang sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

5. Điều kiện dự thi:
- Về tác phẩm: Các tác phẩm dự thi phải có tính thời sự, đúng loại hình báo chí, phù hợp với chủ đề cuộc thi và được sử dụng từ ngày 01/05/2019 đến 31/3/2020 trên các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép (Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình, website Sở Khoa học và Công nghệ, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bến Tre) hoặc được phát trên Đài truyền thanh các huyện, thành phố Bến Tre. Phạm vi nội dung tác phẩm phản ánh trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Mỗi tác giả có thể gửi từ 1-5 tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi phải ghi rõ cơ quan báo chí sử dụng, ngày tháng sử dụng và ghi rõ bút danh, họ tên thật tác giả, địa chỉ liên hệ và số điện thoại (nếu có).

6. Tiêu chí xét trao giải:
Tác phẩm báo chí được xét trao giải “Giải Báo chí về  Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2019-2020” là những tác phẩm thực sự tiêu biểu và đáp ứng tốt nhất các tiêu chí bình chọn của giải thưởng, bao gồm:
- Tác phẩm có nội dung về hoạt động khoa học và công nghệ; phát hiện và đề xuất được những cơ chế, chính sách mới về khoa học và công nghệ; giới thiệu những thành tựu hoạt động khoa học và công nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc, đóng góp trong các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ như: tiến bộ ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp; công nghiệp; dịch vụ; tin học; chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục và đào tạo; bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh và quốc phòng ở địa phương.
- Những tác phẩm có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, tạo được sự quan tâm của xã hội.
- Tác phẩm phải đảm báo tính chân thực, chính xác, thời sự và khoa học của báo chí.

7. Thời gian nhận bài: Từ ngày phát động đến hết ngày 31/3/2020.
Bài dự thi gởi về: Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 20  Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Email: bentrehoinhabao@gmail.com.
Bài dự thi ghi rõ: Tác phẩm dự thi Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2019-2020.
Tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 5-2020.

8. Ban Tổ chức và bộ phận giúp việc cuộc thi gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

9. Hội đồng chấm giải: gồm 07 thành viên: Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi.

10. Về giải thưởng cho cả 03 loại hình:
- 03 giải Nhất mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 03 giải Nhì mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.
- 06 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
- 15 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

 

- Thể lệ giải báo chí: Tải về