Thông báo đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài: Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống các loài thủy sản và nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên đề tài: "Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống các loài thủy sản và nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh”.

2. Mục tiêu:
Đánh giá được hiện trạng nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh và đề ra các giải pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, môi trường sống các loài thủy sản và quản lý, phát triển nghề cá thương phẩm tỉnh Bến Tre theo hướng hiện đại, bền vững và có trách nhiệm

3. Yêu cầu kết quả:
Đảm bảo đầy đủ, chất lượng, đúng theo quy định của Luật thủy sản và Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Noiong nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi, với một số nội dung chủ yếu như sau:
- Đánh  giá được nguồn lợi thủy sản (thành phần loài, thành phần sản lượng, mật độ, độ phong phú, phân bố, trữ lượng của các loài thủy sản, sản lượng cho phép khai thác nguồn lợi thủy sản), môi trường sống các loài thủy sản; đặc điểm sinh học của loài thủy sản; yếu tố môi trường, thủy văn, hải dương học, thủy sinh vật khác có liên quan đến nguồn lợi thủy sản;


- Thống kê tàu cá, thông tin về hoạt động khai thác của các đội tàu cá, sản lượng khai thác, giá bán của sản phẩm khai thác; thu, phân tích mẫu sinh học nghề cá; thu, phân tích mẫu thành phần loài trong nhóm hoặc loài thủy sản trong sản lượng khai thác; thu mẫu, đo kích thước, phân tích đặc điểm sinh học của loài thủy sản trong mẫu phân tích thành phần loài.


- Báo cáo tổng hợp kết quả bao gồm một số nội dung chủ yếu như sau: hiện trạng nguồn lợi thủy sản; hiện trạng nghề, hoạt động khai thác thủy sản; đặc điểm sinh học các loài thủy sản; hiện trạng các yếu tố môi trường, thủy văn, hải dương học; trứng cá, cá con, ấu trùng tôm, tôm con; hiện trạng sinh học nghề cá và giải pháp quản lý nghề cá; các nội dung khác có liên quan, không chỉ với những nội dung chủ yếu sau:
+ Xây dựng được bộ dữ liệu hiện trạng nguồn lợi tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bến Tre;
+ Xây dựng được bộ dữ liệu nguồn giống thủy sản, các khu vực tập trung sinh sản, bãi ương nuôi tự nhiên của một số loài tôm cá tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bến Tre;
+  Xây dựng được bộ dữ liệu hiện trạng môi trường sống các loài thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bến Tre;
+ Xây dựng được bộ dữ liệu hiện trạng hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bến Tre;
+ Hệ thống các giải pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, môi trường sống các loài thủy sản và quản lý, phát triển nghề cá thương phẩm tỉnh Bến Tre theo hướng hiện đại, bền vững và có trách nhiệm;
+ Bản đồ, sơ đồ liên quan đến nguồn lợi thủy sản, nghề cá thương phẩm; Các mẫu vật đã thu thập, xử lý và phân tích; Các nội dung và tài liệu khác có liên quan theo văn bản số 5733/UBND-KT ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt mục tiêu, yêu cầu kết quả đánh giá nguồn lợi thủy sản ven bờ; đồng thời, bổ sung thêm các nội dung làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển khai thác thủy sản của tỉnh (về cơ cấu nghề, hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng được phép khai thác…),

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2020
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
+ Tên nhiệm vụ KH&CN.
+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).
+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).
- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:
+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. (mẫu B1-1-ĐON)
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN).
+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).
+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).
+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc phải có đơn vị ứng dụng kết quả) (mẫu B1-5-PHNC)
+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Lũy.

 

Biểu mẫu: Tải về

 

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị./.