Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

- Đề cương: Tải về