Thông báo số 615/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

Tên Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý khí thải than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.


Mục tiêu:

Mục tiêu chung: Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải than thiêu kết ở tỉnh Bến Tre góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

 

Mục tiêu cụ thể:


- Nghiên cứu thiết kế, xây dựng vận hành hệ thống xử lý khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất than thiêu kết đạt tiêu chuẩn môi trường.

 

- Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; đảm bảo chất lượng sản phẩm than thiêu kết.

 

- Nhân rộng mô hình xử lý ra cộng đồng.

 

Dự kiến kết quả, sản phẩm: 


- Mô hình thực nghiệm xử lý ô nhiễm từ khí thải lò than thiêu kết ở tỉnh Bến Tre đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; đảm bảo chất lượng sản phẩm than thiêu kết; kinh phí đầu tư phù hợp đảm bảo được áp dụng nhân rộng trong dân.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

 

- 02 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín, trong đó có 01 bài báo trên tạp chí ISI.

 

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24 tháng.

 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

 

Các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.


Xem chi tiết nội dung thông báo