Thông báo về việc bán tài sản công theo hình thức giá niêm yết

Trung tâm Khoa học và Công nghệ thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá như sau:

 

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan bán tài sản công

Tên cơ quan: Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại: 02753.827.522

 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: NY01-2021

 

3. Tên tài sản niêm yết giá: (theo danh sách đính kèm)


4. Giá bán tài sản: 94.373.000 đồng (Chín mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi ba nghìn đồng)


5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản

- Địa điểm xem tài sản: Trung tâm Khoa học và Công nghệ - Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Thời hạn xem tài sản: từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021 (trong giờ hành chính)

 

6. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước

- Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước số tiền là 10% so với giá niêm yết và nộp bằng tiền mặt trực tiếp tại phòng Tổng hợp - Trung tâm Khoa học và Công nghệ

- Sau khi xác định được người mua tài sản, Trung tâm Khoa học và Công nghệ sẽ trả lại số tiền đặt trước cho người đăng ký nhưng không mua được tài sản.

 

7. Quy định về người không được tham gia mua tài sản

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

 

 8. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Trung tâm Khoa học và Công nghệ - Số 415A, Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 

9. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản

- Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: Lúc 9 giờ 00 phút ngày 19/7/2021

- Địa điểm: Trung tâm Khoa học và Công nghệ - Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 

10. Mẫu phiếu đăng ký: Tải về