Thông báo số 880/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

1. Tên Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn và phân tích nguồn gen cây Sầu Riêng tỉnh Bến Tre”. 

2. Mục tiêu đề tài:

* Mục tiêu chung:

Để nâng cao năng suất và chất lượng cây Sầu Riêng Bến Tre cũng như chọn ra những dòng thuần và những cây đầu dòng tốt phục vụ cho việc bảo tồn, phân tích gen để lập bản đồ gen cây Sầu Riêng Bến Tre một cách hoàn hảo. 

* Mục tiêu cụ thể:

 - Xác định được đặc điểm hình thái của cây Sầu Riêng Bến Tre.

- Đánh giá được đa dạng di truyền quần thể Sầu Riêng Bến Tre.

- Đánh giá được nguồn gen cây Sầu Riêng Bến Tre;

- Xác định được nhóm gen quan trọng trong canh tác và đánh giá chất lượng trái Sầu Riêng.

- Tuyển chọn và công nhận được giống cây Sầu Riêng đầu dòng;

- Bản đồ đa dạng di truyền của các dòng Sầu Riêng Bến Tre;

- Bản đồ phân hạng thích nghi của các giống Sầu Riêng Bến Tre. 

3. Dự kiến kết quả, sản phẩm: 

- Bộ đặc điểm hình thái của cây Sầu Riêng Bến Tre;

- Bộ đa dạng di truyền quần thể Sầu Riêng Bến Tre;

- Bộ nguồn gen cây Sầu Riêng Bến Tre;

- Nhóm gen quan trọng trong canh tác và đánh giá chất lượng trái Sầu Riêng.

- Nhóm cây Sầu Riêng Bến Tre đầu dòng được tuyển chọn và công nhận;

- Bản đồ đa dạng di truyền của các dòng Sầu Riêng Bến Tre;

- Bản đồ phân hạng thích nghi của các giống Sầu Riêng Bến Tre. 

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

5. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN.

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. (mẫu B1-1-ĐON)

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN).

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc phải có đơn vị ứng dụng kết quả) (mẫu B1-5-PHNC)

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Khanh.

Website: http://www.dost-bentre.gov.vn.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.

 

Các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.