Thông báo về hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học

Ngày 14/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 07/QĐ-SKHCN về việc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học.

Tên tổ chức: Văn phòng đại diện của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học.

Số Giấy chứng hoạt động văn phòng đại diện: 04/2018/CN-SKHCN

Do Sở Khoa học và Công nghệ cấp ngày: 31/8/2018.

Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện: 89F, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

 

Xem chi tiết nội dung Quyết định.