Thông báo số 1392/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

Tên Đề tài: “Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre”.

Mục tiêu đề tài:

* Mục tiêu tổng quát:

Làm rõ danh tiếng, chất lượng, tính chất đặc thù của sản phẩm dừa thuộc các sản phẩm của tỉnh (ngoài giống dừa Xiêm xanh đã xác định danh tiếng, chất lượng và tính chất đặc thù) (sau đây gọi tắt là “sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre”) trong mối liên hệ hữu cơ với các điều kiện tự nhiên đặc thù của tỉnh Bến Tre để đăng ký thành công CDĐL; tạo cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển CDĐL và các quyền sở hữu trí tuệ gắn với sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre.

* Mục tiêu cụ thể:

Làm rõ cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý cho việc tạo lập CDĐL “Bến Tre” cho sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre;

Đăng ký thành công CDĐL "Bến Tre” cho sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre tại Việt Nam;

Bổ sung và cập nhật mô hình, hệ thống công cụ quản lý và sử dụng CDĐL “Bến Tre” cho sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre trên cơ sở mô hình, hệ thống công cụ quản lý và sử dụng CDĐL đã tạo lập cho sản phẩm dừa Xiêm xanh.

Thí điểm trao quyền sử dụng CDĐL cho 03 đơn vị.

Yêu cầu sản phẩm:

Báo cáo chuyên đề về danh tiếng, chất lượng và các tính chất đặc thù sản phẩm dừa (thuộc các giống dừa còn lại) của tỉnh Bến Tre

Bộ hồ sơ đăng ký CDĐL và GCN đăng ký CDĐL

Bộ hồ sơ đăng ký NHCN và GCN đăng ký NHCN cho logo của CDĐL

Hệ thống văn bản và biểu mẫu phục vụ quản lý và kiểm soát việc sử dụng CDĐL.

Chứng nhận CDĐL được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN cấp.

Hệ thống dấu hiệu nhận diện sản phẩm mang CDĐL.

Trang thông tin điện tử giới thiệu CDĐL và cơ sở dữ liệu quản lý CDĐL

Hồ sơ thí điểm sử dụng NHCN.

Báo cáo kết quả tổng hợp thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN.

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-1-ĐON).

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a- TMĐTCN).

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc) (mẫu B1-5-PHNC).

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Website: http://www.dost-bentre.gov.vn. Rất mong sự hợp tác và tham gia của quý đơn vị.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo

 

Tải các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.