Công văn số 897/SKHCN-QLCN V/v thông báo thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X quang đo mật độ xương dùng trong y tế, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 (Toàn văn Thông tư theo file đính kèm hoặc truy cập tại website: http://dost-bentre.gov.vn/chuyen-muc/105/van-ban-captrung-uong). 

 

Theo Thông tư này, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý các nội dung như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023, thiết bị X quang đo mật độ xương dùng trong y tế phải đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2023/BKHCN.

 

2. Đối với thiết bị X quang đo mật độ xương đã đưa vào sử dụng trước ngày QCVN 24:2023/BKHCN có hiệu lực: a) Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực tiếp tục được công nhận cho đến khi phải thực hiện kiểm định lại theo QCVN 24:2023/BKHCN; b) Trường hợp thiết bị được sản xuất sau ngày 01 tháng 01 năm 2017, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị phải trang bị phantom đánh giá độ chính xác của mật độ xương cho từng thiết bị theo quy định tại mục 4.1.2 của QCVN 24:2023/BKHCN trước ngày 25 tháng 5 năm 2024.

 

3. Phải thực hiện kiểm định thiết bị X quang trước khi đưa vào sử dụng lần đầu, định kỳ 02 (hai) năm một lần hoặc sau khi sửa chữa, thay thế bộ phận làm ảnh hưởng đến tính năng an toàn và độ chính xác của thiết bị. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các cơ sở X quang trên địa bàn tỉnh được biết, nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng thiết bị X quang đo mật độ xương dùng trong y tế.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản.

 

Thông tư số 09/2023/TT-BKHCN