Thông báo số 1114 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

1. Tên Đề tài: Xây dựng và vận hành phần mềm, chương trình ứng dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị di động để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ”.


2. Mục tiêu của đề tài:

2.1. Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu hỗ trợ phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xác lập, khai thác, bảo vệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền Sở hữu trí tuệ.

 

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng, vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (chương trình ứng dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị di động).

- Xây dựng, vận hành phần mềm cảnh báo, phát hiện, xâm phạm tài sản trí tuệ.

- Kết nối đồng bộ phần mềm với hệ thống cơ sở dữ liệu của quốc gia để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ.

- 70% doanh nghiệp (doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp KH&CN), tổ chức KH&CN, Trường Cao đẳng, Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. HCM tại Bến Tre, hợp tác xã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trong đó có 30% được hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, hình thành và tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

 

3. Yêu cầu sản phẩm: 

- Xây dựng vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (chương trình ứng dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị di động).

- Xây dựng, vận hành phần mềm cảnh báo, phát hiện xâm phạm tài sản trí tuệ.

- Kết nối đồng bộ phần mềm với hệ thống cơ sở dữ liệu của quốc gia để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ.

- 10 bài báo tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên Báo Đồng Khởi; 05 chuyên mục về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- 70% doanh nghiệp (doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp KH&CN), tổ chức KH&CN, Trường Cao Đẳng, Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. HCM tại Bến Tre, hợp tác xã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trong đó có 30% được hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

 

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

 

5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023.

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng word, PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ KH&CN.

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

+ Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp).

- Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 10 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-1-ĐON).

+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN (mẫu B1-2a-TMĐTCN).

+ Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có) (mẫu B1-3-LLTC).

+ Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN).

+ Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).

+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (bắt buộc) (mẫu B1-5-PHNC). 

+ Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Thông tin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (0275) 3829335, gặp Đ/c Khoa.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.

 

Tải các biểu mẫu:

1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.