Công văn số 1155/SKHCN-TĐC về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình so sánh liên phòng về đo lường

Thực hiện Công văn số 4437/UBND-KT ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình so sánh liên phòng về đo lường.

 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình so sánh liên phòng về đo lường”.

 

* Đính kèm: Công văn số 4437/UBND-KTQuyết định số 1537/QĐ-BKHCN.


Sở Khoa học và Công nghệ kính chuyển đến Quý đơn vị để biết và phối hợp thực hiện khi có yêu cầu.

 

Xem chi tiết nội dung văn bản.

 

Tải Công văn số 4437/UBND-KT.

 

Tải Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN.