Công văn số 1330/SKHCN-QLCN V/v triển khai thực hiện Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (sau đây gọi là Nghị định). Nghị định được ban hành theo thủ tục rút gọn và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2023. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung) và Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (đã được sửa đổi, bổ sung).

 

Ngoài ra, một số nội dung về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) và toàn bộ nội dung của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung) đã được đưa vào Nghị định này.

 

(Toàn văn Nghị định và phụ lục kèm theo Nghị định đề nghị truy cập địa chỉ https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/tin-tuc-su-kien/- /asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/nghi-dinh-65_2023_nd-cp).

 

Xem chi tiết nội dung công văn