Công văn số 267/SKHCN-TĐC về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai một số nội dung của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện trong việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đồng thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đo lường ...

 

Xem chi tiết nội dung văn bản