Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2460/UBND-KT, ngày 23 tháng 4 năm 2024 về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố và các tổ chức có liên quan nghiên cứu thực hiện; đồng thời phối hợp phổ biến nội dung Thông tư nêu trên đến các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN.

Công văn số 2460/UBND-KT.

Xem nội dung công văn.