Góp ý dự thảo văn bản

Thông báo về việc đăng tải dự thảo văn bản

qui phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử


Nhằm nâng cao tính khả thi của văn bản qui phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, đồng thời thực hiện nội dung Công văn số 663/STP-XDVB của Sở Tư pháp Về việc đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên trang thông tin điện tử.


Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo:


Bắt đầu từ ngày 08 tháng 5 năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ mở thêm chuyên mục Góp ý dự thảo văn bản để đăng tải dự thảo VBQPPL trên website của Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ email: banbientap@dost-bentre.gov.vn.


Quyết định Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp quản lý, hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp quản lý, hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Mọi góp ý xin gởi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10 tháng 6 năm 2014 theo địa chỉ: số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre. Email: banbientap@dost-bentre.gov.vn

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Mọi góp ý xin gởi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 08 tháng 6 năm 2012 theo địa chỉ: số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre. Email: vukhcnbt@yahoo.com.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre được ban hành tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Mọi thông tin góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3/2, phường 3, TP Bến Tre.