Cây bưởi da xanh

Kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi da xanh

Kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi da xanh

I. YÊU CẦU SINH THÁI:

1. Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp nhất để cây bưởi sinh trưởng và phát triển từ 23-29oC.