Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về người Việt Nam quê Bến Tre định cư ở nước ngoài và đề xuất giải pháp vận động, phát huy nguồn lực

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Trương Minh Nhựt
- Địa chỉ: Số 11A, đường Ngô Quyền, Phường An Hội, thành phố Bến Tre
- Điện thoại: 0275.3545.756 

- Website: huunghi.bentre.gov.vn

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Trương Minh Nhựt  
- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học: Thạc sĩ                    
- Chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bến Tre

Người tham gia

- ThS Nguyễn Văn Mến.

- CN Trần Thị Bích Vân.

- CN Đỗ Minh Đức.

- CN Đặng Thị Phượng.

- CN Lê Quang Sách.

- ThS Nguyễn Vũ Minh Hoàng.

- CN Nguyễn Tiến Dũng.

- CN Phạm Thị Xuân Hương.

- CN Võ Thị Thúy.

- ThS Phan Thị Lệ Hằng.

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin và đề xuất giải pháp vận động, phát huy nguồn NVNQBTONN góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tăng cường hợp tác quốc tế của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.

Mục tiêu cụ thể:

- Điều tra, khảo sát, thống kê thu thập thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về NVNQBTONN, đảm bảo toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu phải đầy đủ, chính xác đồng bộ từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở; cấu trúc cơ sở dữ liệu phải thống nhất, có tổ chức và đáp ứng với yêu cầu quản lý nhà nước về công dân. 

- Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng NVNQBTONN và công tác vận động phát huy nguồn lực trong thời gian qua. 

 

Nội dung nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu, tổng quan lý luận cơ bản về NVNONN và kinh nghiệm của một số quốc gia về thu hút nguồn lực từ kiều dân ở nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, ...) và khả năng áp dụng ở VN nói chung và BT nói riêng.

- Nghiên cứu phân tích, tổng hợp, khái quát thực trạng nguồn lực và tình hình huy động nguồn lực NVNONN trong thời gian qua. 

- Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, tổng hợp đánh giá thực trạng nguồn lực NVNQBTONN và công tác vận động, phát huy nguồn lực trong thời gian qua. 

- Điều tra, thống kê thu thập thông tin xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về người Việt Nam quê Bến Tre ở nước ngoài. 

- Giải pháp vận động và phát huy nguồn lực NVNQBTONN trong thời gian tới.

 

Kết quả thực hiện:

Đề tài đạt mục tiêu, nội dung đề ra:

- Nhóm nghiên cứu của đã tổng hợp, phân tích một số kinh nghiệm thu hút nguồn lực ở nước ngoài như Trung Quốc thu hút Hoa kiều; Hàn Quốc thu hút tri thức phát triển khoa học và công nghệ và Philippin về thu hút kiều hối phát triển đất nước. Qua đó rút ra 5 vấn đề có thể vận dụng cho Bến Tre. 

- Khảo sát, phân tích thống kê thực trạng NVNQBTONN, xác định các thông tin số lượng, giới tính, phân bố, trình độ, nghề nghiệp, quốc tịch và mức độ về quan hệ kinh tế và liên lạc với gia đình.

- Kết hợp lý luận và phân tích thực trạng NVNQBTONN, đồng thời xem xét chuyển biến của bối cảnh quốc tế, tình hình trong nước, trong tỉnh nhóm nghiên cứu đề xuất 8 nhóm giải pháp và 12 kiến nghị để thực hiện hiệu quả các giải phát vận động phát huy nguồn lực NVNONN góp phần vào phát triển Bến Tre.

- Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với vai trò ngày càng tăng và địa vị ngày càng ổn định, luôn phát triển, năng động và là nguồn lực hợp thành, quý báu của đất nước, trong đó bao gồm nguồn vốn và con người, đặc biệt là tài nguyên trí thức. Tiềm năng và thế mạnh của cộng đồng NVNONN cần được phát huy một cách hiệu quả hơn để đạt được ý nguyện của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân và góp phần hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển Bến Tre đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: