Văn bản cấp Trung Ương

Quyết định số 25/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 25/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 4.12.2006, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 25/2006/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án)”. Nội dung của Quyết định gồm 4 phần: Quy định chung; Nội dung chi; Chế độ chi tiêu; Công tác quản lý tài chính.


Download

Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 18 tháng 12 năm 2006, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN Về việc ban hành "Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu"


Download

Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 30.11.2006, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về việc xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010”.


Download

Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 10.1.2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN ban hành Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hoá (gọi chung là doanh nghiệp).


Download

Luật công nghệ thông tin

Luật công nghệ thông tin

Luật này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.


Download