Văn bản cấp Trung Ương

Luật sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.


Download

Luật khoa học công nghệ

Luật khoa học công nghệ

Luật này quy định về tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.


Download

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.


Download

Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 12.9.2006, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN ban hành quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Quy định gồm 5 chương với 17 điều


Download

Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 10.1.2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN ban hành Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật. Quy định gồm 4 chương, 15 điều.


Download

Quyết định số 25/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 25/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 4.12.2006, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 25/2006/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án)”. Nội dung của Quyết định gồm 4 phần: Quy định chung; Nội dung chi; Chế độ chi tiêu; Công tác quản lý tài chính.


Download

Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 18 tháng 12 năm 2006, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 26/2006/QĐ-BKHCN Về việc ban hành "Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu"


Download

Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 30.11.2006, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra Quyết định số 24/2006/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về việc xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010”.


Download

Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN

Ngày 10.1.2006, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra Quyết định số 03/2006/QĐ-BKHCN ban hành Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hoá (gọi chung là doanh nghiệp).


Download

Luật công nghệ thông tin

Luật công nghệ thông tin

Luật này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.


Download