Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Trước yêu cầu: “thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ”, “quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công nhân, công đoàn trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; nhằm giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề mới và lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn (TCCĐ) Việt Nam trong tình hình mới, đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong toàn hệ thống.

 

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-BCH ngày 22/02/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XII và Kế hoạch số 312/KH-LĐLĐ, ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre về đẩy mạnh công tác nghiên cứu KH,CN&ĐMST phục vụ nhiệm vụ của TCCĐtrong tình hình mới, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (BTVCĐVC) tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch số 77/KH-CĐVC ngày 29/8/2022 về triển khai thực hiện các văn bản nói trên.

 

Với mục đích đổi mới chính sách, tổ chức, quản lý, nguồn lực phát triển KH,CN&ĐMST trong hệ thống Công đoàn; Đảm bảo cân đối, hài hòa giữa nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, khoa học kỹ thuật, an toàn, vệ sinh lao động và đổi mới sáng tạo; Thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, kinh nghiệm, khơi dậy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ làm công tác nghiên cứu KHCN và cán bộ Công đoàn trong hoạt động KH,CN&ĐMST; Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn.

 

BTVCĐVC tỉnh Bến Tre yêu cầu hoạt động KH,CN&ĐMST phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển KHCN; Coi trọng công tác hợp tác, phối hợp trong công tác nghiên cứu KH,CN&ĐMST; Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng kết quảnghiên cứu vào thực tiễn hoạt động Công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợppháp, chính đáng của người lao động;Công tác nghiên cứu KH,CN&ĐMST phải thực sựgóp phần hình thành các chủ trương, định hướng, kế hoạch hoạt động Công đoàn;đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

 

BTVCĐVC tỉnh đặt ra mục tiêu: Hằng năm có 100% tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động (CĐVC&NLĐ) hiểu về mục tiêu, ý nghĩa của công tác nghiên cứu KHCN; Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, đổi mới tác phong, chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động và hưởng ứng, triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức được ít nhất một phong trào thi đua mang tính đặc thù của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao năng lực, phát triển bền vững cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 100% kế hoạch cụ thể hóa phải có mục tiêu cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng cán bộ, đoàn viên, CĐVC&NLĐ tham gia; Hằng năm, có ít nhất 01 cá nhân đề nghị về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; Phấn đấu đến năm2023, có 400 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng,chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàntham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các Công đoàn cơ sở trong công tác nghiên cứu KH,CN&ĐMST và đổi mới về tổ chức, quản lý, chính sách phát triển KH,CN&ĐMST trong hệ thống Công đoàn Việt Nam là hai giải pháp luôn được BTVCĐVC tỉnh quan tâm.

 

Giải pháp về thúc đẩy sự tham gia của các Công đoàn cơ sở và người lao động trong phong trào nghiên cứu KH,CN&ĐMST như tạo môi trườngđể cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia; Phối hợp vớicác Sở, ban, ngành tỉnh trong xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ KHCN để giải quyết các vấn đề của tỉnh; Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động quản lý, nghiên cứu, ứng dụng KH,CN&ĐMST cho Công đoàn; Mở rộng nội dungvà quy mô đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh các phong trào thiđua, tập trung vào phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Tham mưugiỏi - Phục vụ tốt” trong toàn hệthống Công đoàn nhằm phát huy sáng kiến, cảitiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác, năng suất lao động của cán bộ, đoànviên, CĐVC&NLĐ trong các cơ quan, đơn vị; Phối hợpvới các Sở, ban, ngành trong việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển KH,CN&ĐMST, nhất là trong các cơ quan, đơn vị quản lý phát triển kinh tế; Định kỳ tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, CĐVC&NLĐ có thành tích trong hoạt động KH,CN&ĐMST. Ngoài ra, BTVCĐVC tập trung vào việc tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động KH,CN&ĐMST.

 

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh Bến Tre tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, thúc đẩy các hoạt KH,CN&ĐMST thuộc phạm vi quản lý của mình; Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Viên chức tỉnh Bến Tre trước ngày 05/11 để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi năm 2023
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tích cực tham gia hội thi hát quốc ca, công đoàn ca
• Thăm hỏi các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 năm 2023
• Họp mặt kỷ niệm tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày gia đình Việt Nam 28/6
• Đại hội công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028
• Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025
• Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt ngày 8/3
• Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ
• Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ Tổng hợp
• Đại hội chi bộ Chuyên ngành nhiệm kỳ 2022-2025
• Đại hội chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025
• Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 chi bộ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Thanh tra
• Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2022