Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn và thách thức. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra nghiêm trọng, kéo dài, phạm vi rộng, triều cường gây ngập lụt cục bộ, giá một số nông sản chủ yếu của tỉnh có thời điểm giảm ở mức thấp, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hoá của địa phương còn hạn chế, năng suất lao động thấp; cơ chế quản lý KH&CN tuy có đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhận thức của một số ngành, địa phương và nhân dân về vai trò “động lực” của KH&CN chưa đều, đã làm hạn chế nguồn lực đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ trong doanh nghiệp và nhân dân.

 

Tuy nhiên, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cũng có những thuận lợi cơ bản. Các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh nhà quan tâm tập trung đầu tư tăng cường tiềm lực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN. Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng vươn lên của tập thể Đảng ủy và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức đã góp phần thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

 

Quán triệt phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Trong xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, nhất là rèn luyện đảng viên giữ vững lập trường chính trị; việc tổ chức, học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung trong sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ; tình hình tư tưởng của đảng viên tiếp tục ổn định và có chiều hướng phát triển tích cực. Đã thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công tác quản lý và phát triển đảng viên được thực hiện tốt; phương thức lãnh đạo của Đảng ủy tiếp tục được đổi mới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện khá chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thực hiện nghiêm túc và kịp thời.

 

Việc xây dựng, kiện toàn cơ quan, đoàn thể về tổ chức và hoạt động được quan tâm lãnh đạo, từng bước đi vào nền nếp và ổn định. Công tác cải cách chế độ công vụ, công chức tiếp tục được thực hiện đồng bộ trên các mặt công tác. Tổ chức bộ máy, nhân sự các phòng, đơn vị từng bước được củng cố, kiện toàn. Hai đoàn thể phát huy được vai trò và hiệu quả hoạt động. Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai đạt kết quả tốt; chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cải thiện và nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan được giữ vững. Việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả tốt.

 

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy đã lãnh đạo cụ thể hóa triển khai Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 07/02/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể hóa 02 đầu việc trong 113 đầu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tham gia thực hiện tốt kế hoạch KH&CN thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị 08 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai Chương trình KH&CN phát triển ngành dừa và bưởi da xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2020 với mục tiêu nghiên cứu các vấn đề KH&CN tiếp cận theo chuỗi giá trị cây dừa, cây bưởi, đặc biệt là kỹ thuật canh tác, công nghệ chế biến, máy móc thiết bị hỗ trợ cơ giới hóa, chuyển giao công nghệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, sản phẩm giá trị gia tăng cao và sản phẩm mới, phát triển các mô hình liên kết, thúc đẩy thương hiệu và thị trường tiêu thụ.

 

Quản lý, triển khai 101 nhiệm vụ KH&CN các cấp (trong đó cấp Nhà nước là 09 nhiệm vụ; cấp tỉnh là 75 nhiệm vụ; cấp cơ sở là 17 nhiệm vụ); cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả 82 nhiệm vụ KH&CN. Các nhiệm vụ KH&CN nghiệm thu đều được tiếp tục triển khai, ứng dụng và nhân rộng, phục vụ sản xuất và đời sống. Các sản phẩm chủ lực, tiềm năng, đặc trưng như: dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, con heo, con bò, con tôm và các sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh đều có đóng góp quan trọng của KH&CN từ các khâu giống cây trồng, quy trình canh tác, phòng trừ dịch bệnh, chế biến sau thu hoạch và xây dựng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa,… giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích phát triển các nghề mới phù hợp với điều kiện địa phương theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ tài nguyên bản địa và hình thành được doanh nghiệp KH&CN. Hiện nay, toàn tỉnh có 07 doanh nghiệp KH&CN được thành lập và hoạt động đạt hiệu quả cao với 26 sản phẩm, nhóm sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN, 12 tổ chức KH&CN công lập và ngoài công lập đang hoạt động với 473 nhân lực KH&CN có trình độ từ đại học trở lên.

 

Đầu tư và phát triển tiềm lực KH&CN được chú trọng. Cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị được đầu tư từ các dự án tăng cường tiềm lực được khai thác đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước về tiêu chuần, đo lường, chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo được tập trung thực hiện, bước đầu hình thành một số tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN để tham gia nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy phát triển dịch vụ và thị trường KH&CN, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 20%/năm, giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30%, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã giao cho ngành.

 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến khoa học kỹ thuật trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi, trang thông tin điện tử Sở KH&CN và các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và cập nhật các chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp,… trên địa bàn tỉnh. Tập trung nguồn lực hỗ trợ khai thác, phát triển thương hiệu, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, tham gia các chương trình phát triển thị trường KH&CN, các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ trong và ngoài nước, các nhiệm vụ KH&CN từ ngân sách nhà nước của Trung ương và địa phương thông qua các chương trình KH&CN quốc gia và các chính sách KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp của địa phương như Dự án Nâng cao năng suất chất lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020; kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản sở hữu trí tuệ, quỹ phát triển KH&CN. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng 02 chỉ dẫn địa lý, 05 nhãn hiệu tập thể, 04 nhãn hiệu chứng nhận, 36 nhãn hiệu thông thường và 01 sáng chế. Quỹ Phát triển KH&CN đã hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi 8 dự án là 15 tỷ đồng, thu hút đầu tư của doanh nghiệp trên 140 tỷ đồng, góp phần tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm đã tập trung hỗ trợ đào tạo 12 chuyên gia năng suất chất lượng về xây dựng và áp dụng công cụ cải tiến 5S, hỗ trợ 48 lượt doanh nghiệp tham gia dự án với các nội dung xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, Halal…), công cụ cải tiến năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia, chứng nhận  sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và hướng dẫn 247 cơ sở xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số mã vạch.

 

Công tác quản lý nhà nước về KH&CN như quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; công tác thanh tra, kiểm tra đã hỗ trợ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về KH&CN, góp phần ổn định trật tự xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo định hướng. Các hoạt động liên kết, hợp tác trong và ngoài tỉnh với các Trường, Viện nghiên cứu được tăng cường nhằm thu hút tiềm lực về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ trí thức trẻ mở rộng với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, đặc biệt, tích cực tham gia và chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Với thành tựu đạt được, qua phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, Đảng ủy đã rút ra 06 bài học kinh nghiệm, đây là cơ sở quan trọng để lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

 

Một là, Tập trung xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ; nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của từng đảng viên, nhất là đảng viên chủ chốt. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; bảo đảm yêu cầu về quán triệt và nhận thức của từng đối tượng tham gia; có phương thức đánh giá cụ thể, kịp thời. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ, đảng viên, đảm bảo đúng thực chất; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng.

 

Hai là, Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Ba là, Cấp ủy phải thật sự đủ mạnh, phát huy đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; việc đề ra chủ trương, đường lối, chính sách và tổ chức thực hiện tại Đảng bộ phải dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị, bảo đảm minh bạch, công khai, chịu sự giám sát của đảng viên, công chức, viên chức.

 

Bốn là, Thực hiện đúng các nguyên tắc về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, có khả năng tập hợp, quy tụ trí tuệ tập thể, luôn sát cánh cùng tập thể, dám nhìn nhận khuyết điểm để sửa sai và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

 

Năm là, Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên đủ năng lực, trình độ; phải thể hiện tốt tính chủ động, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Sáu là, Chú trọng xây dựng và phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn thể, nhất là trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, cũng như trong công tác vận động, tập hợp quần chúng.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt ngày 8/3 năm 2024
• Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Mẫn
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi năm 2023
• Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tích cực tham gia hội thi hát quốc ca, công đoàn ca
• Thăm hỏi các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 năm 2023
• Họp mặt kỷ niệm tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày gia đình Việt Nam 28/6
• Đại hội công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028
• Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025
• Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp mặt ngày 8/3
• Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ
• Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ Tổng hợp
• Đại hội chi bộ Chuyên ngành nhiệm kỳ 2022-2025
• Đại hội chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025