Ý nghĩa 74 năm ngày đo lường việt nam (20/01/1950-20/01/2024)

Ngày 20/01/1950, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang trong giai đoạn gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 8/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo Hệ Mét-Hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới. Đây là dấu mốc quan trọng cho hoạt động đo lường của nước ta. Sắc lệnh số 08/SL đã tạo điều kiện thuận lợi đưa công tác đo lường của nước ta hội nhập vào dòng chảy của văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới. 


Trong các hoạt động của xã hội ngày nay, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của hoạt động đo lường đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng… Việc áp dụng hệ đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và cũng là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế thế giới.


Để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực này, ngày 11/10/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 hàng năm là Ngày Đo lường Việt Nam (ĐLVN). Đây là sự đánh giá, biểu dương của Nhà nước đối với những thành tựu mà ĐLVN đã đạt được trong mấy thập kỷ qua; là sự động viên đánh giá cao công sức của đông đảo cán bộ, công chức, các nhà khoa học công tác, hoạt động trong ngành Đo lường.


Trãi qua quá trình hình thành và phát triển, đến ngày 11/11/2011, Quốc hội khoá 13 thông qua Luật Đo lường và có hiệu lực từ ngày 01/07/2012. Đây là văn bản pháp luật cao nhất của Nhà nước ta về đo lường nhằm thể hiện những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ đo lường phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế hiện nay. Theo đó, Nghị định 86/2012/NĐ- CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường cũng được ban hành làm cơ sở để quản lý và phát triển đo lường nước ta.


Nhằm định hướng phát triển ngành đo lường trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” (gọi tắt là Đề án 996) nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam, phù hợp quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương; xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Đề án 996 còn có những mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa… 


Thực hiện Đề án 996 và các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 3446/KH-UBND ngày 17/7/2019 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTG ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Kế hoạch số 1264 /KH-SKHCN ngày 23  tháng  8 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023-2024. 


Triển khai khảo sát, đánh giá hiện trạng tại 110 doanh nghiệp cần đổi mới hoạt động đo lường, nhằm đánh giá hiện trạng của các doanh nghiệp cần đổi mới hoạt động đo lường, nhu cầu cần được hỗ trợ và đề xuất phát triển chuẩn đo lường, danh mục phương tiện đo các loại được khuyến khích phát triển tại địa phương, đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; ưu tiên các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, các doanh nghiệp hàng đóng gói sẵn... góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phầm, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam theo chỉ đạo tại Công văn số 2959/UBND-KT ngày 23 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai, thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTG ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

image

Đoàn khảo sát nhu cầu đổi mới đo lường của doanh nghiệp làm việc tại Chi nhánh Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản C.P.


Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, kiểm tra về đo lường đối với 221 cơ sở kinh doanh, phát hiện 08 trường hợp vi phạm về đo lường; phối hợp với đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường đến hơn 600 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin pháp luật về đo lường và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng phương tiện đo dùng cho mục đích kinh doanh.


Hòa vào không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường (20/01/1950) và đề cao ý nghĩa ngày Đo lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) đã ban hành Văn bản số 4296/TĐC-ĐL về việc Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam năm 2024. Tổng cục đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hoạt động đo lường đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức tuyên truyền, phổ biến một số nội dung như: Ý nghĩa của ngày Đo lường Việt Nam; Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường; Tình hình triển khai Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”; Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”, Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường” và các văn bản đo lường khác có liên quan.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sự thay đổi khái niệm kilogram và ý nghĩa đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ
• Bến Tre đồng hành cùng doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng
• Một số qui định về ghi nhãn hàng hóa
• Đề xuất trao tặng “Giải vàng GTCLQG năm 2019” cho Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu
• Kiểm tra, phát hiện 05 cơ sở nước uống đóng chai vi phạm mã số mã vạch
• Hai doanh nghiệp Bến Tre đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013
• Kiểm tra nhãn và chất lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
• Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sau hơn 1 năm thành lập và đi vào hoạt động
• Công tác kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước ở Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về “Mũ bảo hiểm bơm hơi” chưa được chứng nhận hợp quy, không sử dụng cho người tham gia giao thông trên mô tô xe máy
• Công nghệ mã số mã vạch
• Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 chu kỳ 2
• Tình hình thực hiện áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại UBND phường 2 - Thị xã Bến Tre
• Vai trò của Đại diện lãnh đạo trong việc điều hành, áp dụng và cải tiến HTQLCL ISO 9001:2000 tại Sở Kế họach và Đầu tư
• Những bài học kinh nghiệm từ việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2000 tại UBND huyện Chợ Lách