Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia có 07 Chương (gồm: Quy định chung; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của quỹ;  hoạt động hỗ trợ tài chính của quỹ; phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro; chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thông tin báo cáo; giám sát và đánh giá hoạt động của quỹ; tổ chức thực hiện) và 51 Điều.

 

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại thành phố Hà Nội. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ là National Technology Innovation Foundation, viết tắt là NATIF.

 

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ: Xét chọn, hỗ trợ tài chính cho các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ công khai, minh bạch và bình đẳng; hỗ trợ tài chính đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ nầy; hỗ trợ tài chính bảo đảm an toàn vốn điều lệ đối với hoạt động cho vay ưu đãi và bảo lãnh để vay vốn.

 

Mục đích hoạt động của Quỹ: Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ được khuyến khích chuyển giao quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ; thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; hỗ trợ ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, giải mã công nghệ; hỗ trợ đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ việc chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Bộ KH&CN có trách nhiệm:

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Quỹ. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp lý về tổ chức và hoạt động của Quỹ trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

 

Ban hành hướng dẫn quản lý các hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ; quy định, hướng dẫn đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại Quỹ theo quy định tại Điều lệ này.

 

Giao các nhiệm vụ và bố trí kinh phí cho Quỹ để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thông qua dự toán ngân sách hằng năm của Bộ KH&CN.

 

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung, quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ.

 

Quản lý, tổ chức, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện các hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ này.

 

Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Hội đồng Quản lý Quỹ, Kiểm soát viên, Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng.

 

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Quỹ theo quy định tại Điều lệ này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Nam
• Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
• Dự án “phát triển nông nghiệp hữu cơ” theo tiêu chuẩn PGS đã mang lại những thành công nhất định
• Bến Tre tham quan, học tập mô hình du lịch học tập cộng đồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng
• Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
• Ban hành tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
• Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
• Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế thu nhập 04 năm
• Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2020
• Tình hình ngăn ngừa và kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận của ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre quý I/2021
• Hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre