THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thông báo số 343 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 344/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Công văn số 327/SKHCN-TTCN V/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2022

Khảo sát về trải nghiệm người dùng DVCTT trên Cổng Thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

Công văn số 1597/SKHCN-TTCN Về việc điều tra phục vụ xác định giá trị sản phẩm công nghệ cao năm 2022

Thông báo số 1514/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Công văn số 1418/SKHCN-TTCN về việc mời doanh nghiệp Chương trình vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo - Lần thứ 5 năm 2022”

Thông báo số 1392/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Công văn Số 1259 /SKHCN-TTCN về việc hỗ trợ truyền thông “cuộc thi Khởi nghiệp – ĐBSCL 2022”

Thông báo số 1258 /TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 1252/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ