THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông báo về việc cung cấp thông tin nhu cầu kết nối công nghệ và đầu tư

Thông báo số 1245/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Công văn số 1067/SKHCN-TTCN V/v điều tra thu thập thông tin về tình hình hoạt động đổi mới sáng tạo

Thông báo số 1003/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 986/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Quyết định số 80/QĐ-SKHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông báo số 640/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 616/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 615/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông báo về việc đề nghị sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

Thông báo về việc tuyên truyền điều tra doanh nghiệp năm 2020

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thông báo về việc việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2021

Thông báo về việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025