Đề tài: Marketing địa phương tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Địa chỉ: Số 306, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0839970940.

• Kinh phí thực hiện: 331,50 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao.

- Địa chỉ: Số 306, đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0839970940.

* Người tham gia

- Ông Nguyễn Lê Vinh, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Bà Dương Ngọc Duyên, Nguyên Giá đốc Sở Công thương Bến Tre.

- Bà Phạm Thị Hân, Sở Công thương Bến Tre.

- Ông Trần Duy Phương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre.

- Ông Nguyễn Trúc Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

- Ông Đoàn Công Dũng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Ông Lê Văn Sáu, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Ông Nguyễn Công Hoan, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Ông Trương Quốc Dũng, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Bà Huỳnh Diệp Trâm Anh, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Bà Phùng Vũ Bảo Ngọc, Trường Đại học Tài chính - Marketing.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xác định và đánh giá tiềm năng, lợi thế và thực trạng đầu tư, xuất khẩu, du lịch và dân cư; phân tích và đánh giá những hoạt động marketing các lĩnh vực trên nhằm tìm ra những vấn đề cơ bản phải giải quyết nhằm cải thiện toàn diện môi trường kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre.
- Đề ra các định hướng, kế hoạch và giải pháp mang tính gợi ý và ban đầu về marketing địa phương tỉnh Bến Tre nhằm góp phần phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Cơ sở lý luận và nghiên cứu marketing địa phương.

- Bối cảnh và thực trạng marketing địa phương tỉnh Bến Tre.

- Marketing địa phương tỉnh Bến Tre qua khảo sát.

- Định hướng chiến lược marketing địa phương tỉnh Bến Tre và kế hoạch giải pháp marketing tỉnh Bến Tre giai doạn 2013-2018.

• Kết quả thực hiện:

Định hướng marketting địa phương được xác định là:

- Tập trung phát triển các sản phẩm với chi phí cạnh tranh.

- Cải thiện các yếu tố hạ tầng cơ sở và chính sách nhằm thu hút đầu tư tại chỗ, đầu tư trong và ngoài nước.

- Tạo dấu ấn và hình ảnh tích cực để các sản phẩm xuất khẩu tạo được chỗ đứng và thương hiệu riêng trong thị trường nội địa và quốc tế.

- Tạo thêm nhiều điểm thu hút du khách và cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế đến tỉnh.

- Tăng cường tiếp cận, quảng bá và tiêu thụ tại các thị trường mục tiêu phù hợp với các sản phẩm của tỉnh được sản xuất dựa trên lợi thế cạnh tranh là điều kiện đặc thù của tỉnh.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2012 đến tháng 7/2013

• Mã số kho: 35/KQNC