Dự án: Xây dựng mô hình nâng cao năng lực quản lý bệnh chổi rồng trên cây Nhãn và cây Chôm chôm huyện Chợ Lách

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Lách.

- Điạ chỉ: Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753871255

• Kinh phí thực hiện: 363,69 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Lê Văn Đơn.

- Học hàm , học vị: Kỹ sư.

- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0918306075.

- Email: ledon_bt@yahoo.com.vn.

* Người tham gia

- Huỳnh Mai Thảo, Cử nhân.

- Lê Đăng Khánh, Kỹ sư.

- Hà Hữu Ái, Kỹ sư.

- Nguyễn Huỳnh Thiên, Kỹ sư.

- Trần Ngọc Hân, Cử nhân.

- Lê Phước Toàn, Kỹ sư.

- Nguyễn Văn Hoàng, Cử nhân

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung:
+ Tạo sự nhận thức của cộng đồng về bệnh chổi rồng cho người làm vườn trên địa bàn huyện Chợ Lách;
+ Áp dụng các giải pháp một cách đầy đủ, nghiêm ngặt quy trình phòng trừ tổng hợp đối với bệnh chổi rồng trên cây chãn và cây chôm chôm.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Bổ sung hoàn thiện quy trình phòng trừ bệnh chổi rồng phù hợp thực tiễn địa phương.
+ Xây dựng 01 mô hình đồng quản lý có tham gia của cộng đồng với diện tích 10 ha (nhãn 08 ha, chôm chôm 02 ha) và đề xuất nhân rộng ra các huyện khác của tỉnh.  
+ Đào tạo 20 cán bộ  kỹ thuật và chính quyền địa phương tham gia thực hiện mô hình và 150 lượt nông dân trong và ngoài dự án.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Điều tra khảo sát và xây dựng mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh Chổi rồng trên cây Nhãn và cây Chôm chôm

- Hội thảo lấy ý kến bổ sung hoàn thiện quy trình phòng trừ bệnh và Hội thảo tổng kết, phát động nhân rộng mô hình.

- Đào tạo và tập huấn

- Hội nghị triển khai ra quân đồng loạt và thực hiện mô hình quản lý có sự tham gia của cộng đồng.

• Kết quả thực hiện:

So với mục tiêu chung, kết quả thực hiện đạt yêu cầu:

- Nhận thức của ngươi dân tham gia mô hình dự án được nâng lên, tính cộng đồng được phát huy.

- Bệnh chổi rồng đã được kéo giảm thành công đáng kể thông qua việc áp dụng quy trình.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2013

• Mã số kho: 39/KQNC