Dự án: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn UTZ CERTIFIED cho sản phẩm Cacao trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Giống nông nghiệp Bến Tre.

- Địa chỉ: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753860345.

• Kinh phí thực hiện: 2.558,13 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Hoài Chân.

- Địa chỉ: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại: 0753860345.

* Người tham gia

- Ông Hồ Thanh Nhân - Trung tâm Giống nông nghiệp.

- Bà Lê Huyền Trang - Trung tâm Giống nông nghiệp.

- Bà Đỗ Thị Diễm Thanh - Trung tâm Giống nông nghiệp.

- Ông Tạ Quang Thành - Hội nông dân huyện Châu Thành.

- Ông Nguyễn Phong Vinh - Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỏ Cày Bắc

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Xây dựng, vận hành và chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn UTZ CERTIFIED một cách ổn định cho sản phẩm Cacao trên diện tích 30-50ha của tỉnh Bến Tre.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Khảo sát hiện trạng và KTCT.

- Thực nghiệm xây dựng quy trình canh tác Cacao xen trong vườn dừa.

- Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn UTZ CERTIFIED cho sản phẩm Cacao trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trước mắt là trên địa bàn huyện Châu Thành.

- Duy trì hoạt động của hệ thống cho đế khi được tái chứng nhận hệ thống.

• Kết quả thực hiện:

Dự án đã đạt được hầu hết các mục tiêu đề ra ban đầu gồm điều tra hiện trạng canh tác, hiện trạng đất vườn trồng Cacao xen trong vườn Dừa, bố trí thí nghiệm phân bón hỗ trợ xây dựng và vận hành rất tốt hệ thống quản lý chất lượng UTZ CERTIFIED không những một lần mà tái chứng nhận trong năm thứ 2 với số hộ là 150 hộ và diện tích thực hiện 90,32ha vượt trội so với mục tiêu ban đầu. Kết quả của dự án đã góp phần quan trọng giúp cho năng suất các vường Cacao trong hệ thống đạt được năng suất, sản lượng cao, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ của người nông dân, mở ra một hướng đi mới ổn định cho khả năng phát triển cây Cacao trong thời gian tới.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2011 đến tháng 11/2013

• Mã số kho: 32/KQNC