Đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Nghiên cứu Thủy Nông và Cấp Nước.

- Địa chỉ: Nhà C, Số 658, đường Võ Văn Kiệt (2A - Nguyễn Biểu), quận 5, TP Hồ Chí Minh.

- Email: tncnbvmt@yahoo.com.

- Điện thoại: 0839239348.

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Trần Minh Tuấn.

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ kỹ thuật.

- Email: tranminhtuan04@yahoo.com.

- Điện thoại: 0838362822.

* Người tham gia

- ThS. Trần Minh Tuấn - Trung tâm NC Thủy nông & Cấp nước - Viện KHTL miền Nam - Chủ nhiệm đề tài.
- KS. Lê Phong Hải - Sở Nông nghiệp & PTNT Bến Tre.
- GS.TS. Lê Sâm - Trung tâm NC Thủy nông & Cấp nước - Viện KHTL miền Nam.
- ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng - Trung tâm NC Thủy nông & Cấp nước - Viện KHTL miền Nam.
- ThS. Nguyễn Văn Lân - Trung tâm NC Thủy nông & Cấp nước - Viện KHTL miền Nam.
- KS. Nguyễn Xuân Hòa - Trung tâm NC Thủy nông & Cấp nước - Viện KHTL miền Nam.
- ThS. Trần Hoài Giang - Phân Viện trường Phân Viện Quy hoạch NTTS phía Nam.
- ThS. Lương Văn Khanh - GĐ Trung tâm Môi trường và BĐKH - Viện Kỹ thuật Biển.
- ThS. Võ Tấn Linh - Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Nam Quốc.
- ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên - Trung tâm NC Thủy nông & Cấp nước - Viện KHTL miền Nam.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:
- Xây dựng cơ sở khoa học về các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng theo mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và chương trình thích ứng với đổi khí hậu - nước biển dâng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Mục tiêu cụ thể:
- 1. Xác lập được cơ sở khoa học và đề xuất được các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản và phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- 2. Đề xuất 03 mô hình nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi mẫu cho 3 xã điển hình (1 xã vùng ngọt, 1 xã vùng lợ và 1 xã vùng mặn) phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất và kết hợp phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Điều tra, khảo sát các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 2: Nghiên cứu phân vùng sinh thái tỉnh Bến Tre theo quan điểm thủy lợi – tài nguyên nước và sử dụng đất.
- Nội dung 3: Đánh giá thực trạng hệ thống thủy lợi và hiện trạng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trên các vùng nông thôn tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 4:   Xây dựng mô hình toán hủy lực chi tiết phục vụ  tính toán, đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 5: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nâng cấp và hoàn  thiện hệ thống thuỷ lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
- Nội dung 6:  Thiết kế quy hoạch mô hình mẫu thí điểm 03 mô hình nâng cấp,  hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho 3 xã điển hình (1 xã vùng ngọt, 1 xã vùng lợ và 1 xã vùng mặn),  phù hợp cơ cấu sản xuất nông nghiệp - nông thôn tại địa phương (áp dụng cho vùng chuyên nuôi thủy sản nước mặn – lợ, vùng chuyên lúa, vùng chuyên canh cây ăn trái, vùng lúa - tôm, vùng rau màu,…).

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt
- Báo cáo Khoa học và Kỹ thuật tổng kết đề tài. - Nêu bật được tiếp cận tổng thể và phương pháp được áp dụng để giải quyết các nội dung của đề tài. Kết quả của từng phần, mục phải được trình bày đầy đủ, cô đọng với những phân tích, đánh giá, kết luận có cơ sở khoa học về các kết quả, phương pháp, mô hình, giải pháp, điều kiện áp dụng.
- Báo cáo cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng (thủy lợi cấp xã) phục vụ các mô hình sản xuất nông nghiệp -  nuôi trồng thủy sản và phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Đầy đủ, súc tích, khoa học, phản ánh đầy đủ nội dung nghiên cứu và có tính khả thi cao, được thực tế chấp nhận.

- Phù hợp với các tiêu chí quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt

- Báo cáo thiết kế quy hoạch mô hình mẫu bao gồm nghiên cứu thì điểm cho 03 xã điển hình về nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi phù hợp chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, phục vụ phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (Thực hiện cụ thể cho 1 xã vùng sinh thái ngọt, 1 xã vùng sinh thái lợ và 1 xã vùng sinh thái mặn).

- Mô hình mẫu, được thực tế chấp nhận, có thể nhân rộng đại trà.

- Bản vẽ thiết kế quy hoạch mô hình hệ thống thủy lợi mẫu được cơ quan quản lý ở địa phương có ý kiến đánh giá chấp thuận.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2015