Đề tài: Trồng thử nghiệm Thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát.

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753827522

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Lãm

- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ sinh học

- Chức vụ: P.Trưởng phòng SXKD

- Điện thoại: 0909029502

* Người tham gia

- CN. Nguyễn Xuân Lãm - TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ nhiệm đề tài.
- CN. Phạm Văn Đồng - TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
- KS. Nguyễn Ngọc Thạch - TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
- KS. Lê Quang Vinh - TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
- KS. Lê Thị Huỳnh Hoa - TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
- CN. Phan Đông Nghi - TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
- CN. Nguyễn Thị Huế Châu - TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

 Đánh giá khả năng thích ứng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật bước đầu của việc canh tác cây thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát tại xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Mục tiêu cụ thể:

- Trồng thử nghiệm giống Thanh long ruột đỏ LĐ1 (LONG ĐỊNH 1) với  quy mô 0,2 ha, dự kiến đạt tỷ lệ sống đạt >95%.

- Khảo sát đánh giá khả năng sinh trưởng và tình hình sâu bệnh bao gồm: tốc độ phát triển của cành, khả năng đâm cành, sâu bệnh của cây.

- Tổ chức 01 lớp đào tạo kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ cho 30 nông dân trong và ngoài vùng đề tài.

- Tổ chức 01 hội thảo đầu bờ cho 50 người tham dự để đánh giá sự thích nghi, đề xuất phương án duy trì, nhân rộng mô hình trồng thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát..

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Xây dựng mô hình canh tác 0,2 ha.

- Nội dung 2: Đánh giá sự thích nghi của cây Thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát bạc màu.

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt
- Bài báo: giới thiệu mô hình trồng Thanh long ruột đỏ trên đất giồng xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre - Cung cấp cho người dân những thông tin cụ thể về sự thích nghi Thanh long ruột đỏ trên đất giồng cát.
- Báo cáo đánh giá sự thích nghi của Thanh long ruột đỏ LĐ1 với điều kiện đất giồng cát của tỉnh Bến Tre - Áp dụng phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Bến Tre
- Mô hình trồng thanh long ruột đổ trên đất giồng cát

- Tỷ lệ sống > = 95%

- Diện tích 0,2 ha

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2015