Đề tài: Nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm cây hoa Chuông (Sinningia speciosa)

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 0753814597  Fax: 0753827522

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Thanh Truyền        

- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 01692196669

- E-mail: vothanhtruyen.89@gmail.com

* Người tham gia

- Võ Thanh Truyền - Khu Ứng dụng Công Nghệ Sinh học Cái Mơn - Chủ nhiệm đề tài.
- Nguyễn Phước Dương - Khu Ứng dụng Công Nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Nguyễn Thị Huỳnh Nga - Khu Ứng dụng Công Nghệ Sinh học Cái Mơn.
- Phan Đông Nghi - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.
- Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô xây dựng qui trình nhân nhanh cây hoa chuông.

Mục tiêu cụ thể: 

- Quy trình nhân giống cây Hoa chuông có hệ số nhân khoảng 10 lần chồi/mẫu.

- Quy trình trồng và chăm sóc phù hợp với khí hậu tại Bến Tre, dựa trên quy trình đã có.

- Số lượng cây ra ngôi bầu đất từ đề tài khoảng 200 cây hoa chuông sinh trưởng và phát triển tốt.

- Tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt 70%.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nguyên vật liệu.

- Quy trình thí nghiệm.

- Quy trình bố trí thí nghiệm

• Kết quả dự kiến:

Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt
- Quy trình nuôi cấy mô hoa chuông - Hệ số nhân chồi
- Cây con hoa chuông ra ngôi - Sinh trưởng tốt
- Quy trình nhân giống  In vitro cây hoa chuông - Quy trình nhân giống  In vitro cây hoa chuông
- Bài báo - Thể hiện kết quả tin cậy cho các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2015