Đề tài: Nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm cây hoa Chuông (Sinningia speciosa)

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- Địa chỉ: Số 415A, đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- Điện thoại: 02753814597  Fax: 02753827522

• Kinh phí thực hiện: 99,91 triệu đồng

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Võ Thanh Truyền        

- Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 01692196669

- E-mail: vothanhtruyen.89@gmail.com

* Người tham gia

- CN. Phạm Văn Đồng - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- ThS. Võ Minh Khoa - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- KS. Võ Thanh Truyền - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- KS. Võ Hải Đăng - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre.

- CN. Huỳnh Thị Ngọc Điệp - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bến Tre

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô xây dựng quy trình nhân nhanh cây Hoa Chuông bằng phương pháp nuôi cấy mô. Để đạt được mục tiêu đề ra đề tài cần xây dựng thành công quy trình nhân giống cây Hoa Chuông có hệ số nhân khoảng 10 lần chồi/mẫu và quy trình trồng, chăm sóc cây Hoa Chuông phù hợp với khí hậu tại Bến Tre trên cơ sở dựa trên quy trình đã có

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ chất khử trùng và thời gian ngâm mẫu lên khả năng sống vô trùng của mẫu cấy.
- Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA (mg/l) lên khả năng tái sinh chồi cây Hoa Chuông.
- Thí nghiệm 3:
+ Ảnh hưởng của nồng độ BA, NAA (mg/l) lên khả năng nhân nhanh chồi cây Hoa Chuông.
+ Ảnh hưởng của L- tryrosin và Adenin sunphat lên khả năng nhân nhanh chồi của cây Hoa Chuông.
- Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của nồng độ NAA và môi trường MS, 1/2MS lên sự hình thành rễ cây Hoa Chuông.

• Kết quả thực hiện:

- Cây hoa chuông được khử trùng bề mặt bằng dung dịch Javel với thời gian 15 phút, nồng độ Javel 25% cho tỷ lệ phần trăm mẫu sống vô trùng là tốt nhất.
- Đề tài đã tìm ra nồng độ BA 2 mg/l kết hợp với NAA 0,1 mg/l cho khả năng tái sinh chồi cây hoa Hoa Chuông là tốt nhất.
- Môi trường nuôi cấy có bổ sung nồng độ BA 1,5 mg/l kết hợp với NAA 0,1 mg/l kết hợp với 100mg/l L-tyrosin hoặc 100mg/l Adenin sunphat cho khả năng nhân cụm chồi cây hoa đơn Hoa Chuông là tốt nhất.
- Kết quả đề tài cho thấy môi trường nuôi cấy MS+ NAA 0,5 mg/l +30g đường (bổ sung 2 g/l than hoạt tính) thích hợp cho sự tái sinh cây hoàn chỉnh.
- Đề tài đã xây dựng thành công quy trình nhân giống, quy trình trồng cây Hoa Chuông bằng phương pháp nuôi cấy mô. Số lượng cây ra ngôi bầu đất từ đề tài trên 200 cây, tỷ lệ cây ra ngôi sống đạt trên 70%,vượt so với mục tiêu đề ra ở thuyết minh.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2014 đến tháng 9/2015

• Mã số kho: 89/KQNC