Đề tài: Xây dựng bộ sưu tập số về cây dừa Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Nguyễn Văn Danh
- Địa chỉ: 109/1 đường 30-4, phường 4, thành phố Bến Tre, Bến Tre.
- Điện thoại: 02753822224

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: Bà Huỳnh Duy Bích Thủy          
- Giới tính: Nữ
- Trình độ học vấn: Cử nhân                        
- Chức vụ: Phó Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại:  02753822224    

* Người tham gia

- CN. Huỳnh Duy Bích Thủy
- CN. Nguyễn Thị Phương Đông
- CN. Nguyễn Văn Danh
- CN. Lê Hải Dương
- CN. Nguyễn Thị Thúy Liễu
- CN. Lâm Ngọc Sang
- CN. Phan Bá Tùng
- Nguyễn Văn Huề

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Thu thập và số hóa 90 tài liệu dạng giấy về cây dừa thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chế biến, sản phẩm, văn hóa, du lịch.
-  Thu thập, số hóa 10 tài liệu dạng băng, đĩa DVD, CD hoặc phim, ảnh về cây dừa và các sản phẩm từ cây dừa
-  Xây dựng trang thông tin điện tử của thư viện tỉnh để đưa các tài liệu đã số hóa lên phục vụ miễn phí bạn đọc của thư viện.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

1. Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề tài.
2. Nội dung 2: Xử lý và chọn lọc tài liệu thu thập được từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh.
3. Nội dung 3: Số hóa tài liệu và phục vụ bạn đọc của thư viện.
4. Nội dung 4: Báo cáo tổng kết.

• Kết quả dự kiến:

- 100 tài liệu được số hóa (90 tài liệu dạng giấy về cây dừa thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chế biến, sản phẩm, văn hóa, du lịch và 10 tài liệu dạng băng, đĩa DVD, CD hoặc phim, ảnh về cây dừa và các sản phẩm từ cây dừa.).
- Trang thông tin điện tử của thư viện.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2018