Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thu giống và nuôi hàu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Hải dương học
- Họ và tên thủ trưởng: Ông Võ Sĩ Tuấn
- Địa chỉ: 01 Cầu Đá , Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02583590035

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Ông Cao Văn Nguyện    
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn:Thạc sĩ                                 
- Điện thoại: 0914036718

* Người tham gia

- ThS. Cao Văn Nguyện.
- TS. Đỗ Hữu Hoàng.
- TS. Huỳnh Minh Sang.
- ThS. Hoàng Trung Du.
- Ths. Võ Thị Hải Thi
- ThS. Nguyễn Trung Kiên.
- KS. Huỳnh Văn Cung.
- KS. Huỳnh Văn Dư.
- KS. Võ Trịnh Quốc Toàn.

• Mục tiêu nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng Quy trình thu giống hàu đơn từ các vật liệu và cấu trúc giá thể khác nhau: Đạt 100.000 con hàu giống dạng rời
- Xây dựng Quy trình nuôi thương phẩm hàu bản địa (Crassostrea belcheri) tại tỉnh Bến Tre: Đạt 60.000 con, hàu thương phẩm
- Đào tạo 05 kỹ thuật viên có thể chủ động trong qui trình nuôi thương phẩm hàu bản địa.
- Tập huấn cho 50 nông dân trong tỉnh Bến Tre về qui trình thu giống, nuôi phương phẩm hàu bản địa theo phương pháp mới đạt hiệu quả cao.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài.
- Nội dung 2: Điều tra, khảo sát bổ sung về thành phần loài hàu, đặc điểm hiện trạng sông, lạch vùng nuôi hàu, đặc điểm sinh thái môi trường của địa điểm triển khai thu giống, nuôi hàu thương phẩm hàu Crassostrea belcheri.
- Nội dung 3: Xây dựng quy trình thu giống hàu Crassostrea belcheri có sự tham gia của hộ nông dân
- Nội dung 4: Xây dựng quy trình nuôi hàu thương phẩm theo 2 phương pháp: bằng giàn treo (2 loại giá thể là tấm nhựa và vỏ hàu) và bằng giá đỡ (hàu giống chứa trong túi lưới hoặc rổ nhựa).
- Nội dung 5: Tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn nhân rộng quy trình thu giống, nuôi hàu thương phẩm Crassostrea belcheri và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển bền vững nguồn lợi hàu biển ở Bến Tre
- Nội dung 6: Báo cáo tổng kết.

• Kết quả dự kiến:

- Quy trình thu giống hàu đơn từ các vật liệu và nuôi thương phẩm tại Bến Tre.
- Hàu giống dạng rời: >100.000 con.
- Hàu thương phẩm: 60.000 con
- Đào tạo 05 kỹ thuật viên có thể chủ động trong qui trình nuôi thương phẩm hàu bản địa.
- 1 Tập huấn cho 50 nông dân trong tỉnh Bến Tre về qui trình thu giống, nuôi phương phẩm hàu bản địa theo phương pháp mới đạt hiệu quả cao.

• Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2020