Tập huấn triển khai các văn bản luật về an toàn bức xạ X-quang y tế

Ngày 28/10/2008, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp Tập huấn triển khai các văn bản luật về an toàn bức xạ X-quang y tế. Nội dung các văn bản luật gồm: Luật Năng lượng nguyên tử; Quyết định 115/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; Quyết định 146/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát; Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc qui định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc bức xạ, hạt nhân; Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các văn bản Qui định chế độ đối với người làm công việc bức xạ.

\r\nth                                                       Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được sự tham gia của đại diện Phòng Công thương các huyện thị và hơn 25 lãnh đạo, nhân viên của các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ trong tỉnh. Qua lớp tập huấn tất cả học viên đã nhận thức được lợi ích và những tác động của quá trình ứng dụng thiết bị bức xạ, hạt nhân trong đời sống sản xuất hàng ngày, cụ thể là trong lĩnh vực X quang chẩn đoán, cũng như sự quan tâm của quản lý Nhà nước ở địa phương về an toàn bức xạ, hạt nhân.