Phát hành CD-ROM Công báo Sở hữu công nghiệp

Thực hiện chỉ thị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc xuất bản Công báo Sở hữu công nghiệp bằng CD-ROM, bắt đầu từ Công báo Sở hữu công nghiệp số 238 (Tháng 1 năm 2008),Trung tâm Thông tin - Cục Sở hữu trí tuệ phát hành CD-ROM Công báo Sở hữu công nghiệp (SHCN) hàng tháng và được đăng tải đồng thời trên website chính thức của Cục Sở hữu trí tuệ.

\r\n
\r\n

- Công báo SHCN số 238 /Tháng 1-2008 :

\r\n
\r\n\r\n
\r\n

Tập B – Văn bằng bảo hộ Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu

\r\n
\r\n
\r\n

- Công báo SHCN số 239 /Tháng 2-2008 :

\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n

Tập B – Văn bằng bảo hộ Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

- Công báo SHCN số 240 /Tháng 3-2008 :

\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n

Tập B – Văn bằng bảo hộ Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

- Công báo SHCN số 241 /Tháng 4-2008 :

\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n

Tập B – Văn bằng bảo hộ Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

- Công báo SHCN số 242 /Tháng 5-2008 :

\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n

- Công báo SHCN số 243 /Tháng 6-2008 :

\r\n
\r\n\r\n
\r\n

Tập B – Văn bằng bảo hộ Sáng chế,Kiểu dáng công nghiệp,Nhãn hiệu

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

- Công báo SHCN số 244 /Tháng 7-2008 :

\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n

Tập B – Văn bằng bảo hộ Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu

\r\n
\r\n

Chỉ mục tra cứu Số đơn nhãn hiệu - Số Công báo (INDEX)

\r\n
\r\n
\r\n

Chỉ mục tra cứu Số đơn sáng chế - Số Công báo (INDEX)

\r\n
\r\n
\r\n

Chỉ mục tra cứu Số đơn kiểu dáng công nghiệp - Số Công báo (INDEX)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

(Sử dụng Acrobat Reader phiên bản 6.0 trở lên để xem các nội dung của Công báo)

\r\n
\r\n
\r\n

Theo Cục Sở hữu trí tuệ