Luật Năng lượng nguyên tử đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội khoá XII

Luật Năng lượng nguyên tử (NLNT) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo. Ngày 13/5/2008, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt Chính phủ đã trình bày toàn bộ nội dung dự thảo Luật trong phiên họp toàn thể của Quốc hội. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét.

Ngày 03/6/2008, trong phiên họp toàn thể của Quốc hội khoá XII, ông Đặng Vũ Minh - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày “Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật NLNT trình Quốc hội thông qua”.

Sáng ngày 03/6/2008, Quốc hội khoá XII đã biểu quyết thông qua Luật NLNT với sự tán thành của 461 đại biểu (chiếm tỷ lệ 93,51% so với tổng số đại biểu Quốc hội khoá XII).

Luật NLNT được Quốc hội khoá XII thông qua gồm 11 chương, 93 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 12 điều.

- Chương II: Các biện pháp đẩy mạnh, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, gồm 5 điều.

- Chương III: An toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, gồm 16 điều.

- Chương IV: Cơ sở bức xạ, gồm 3 điều.

- Chương V: Cơ sở hạt nhân, gồm 21 điều.

- Chương VI: Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ, gồm 2 điều.

- Chương VII: Vận chuyển và nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân, gồm 8 điều.

- Chương VIII: Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, gồm 4 điều.

- Chương IX: Khai báo và cấp giấy phép, gồm 10 điều.

- Chương X: ứng phó sự cố, bồi thường thiệt hại phóng xạ, hạt nhân, gồm 10 điều.

- Chương XI: Điều khoản thi hành, gồm 2 điều.

Sau khi Luật NLNT được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ sẽ ban hành các nghị định và các văn bản khác hướng dẫn thi hành Luật. Hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật NLNT và những nội dung cần thiết khác của Luật này.

Theo www.most.gov.vn