Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ


Download