Thông Tư -02-2007-BKHCN

Ngày 12 tháng 3 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ


Download