Quy định mới về công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 11/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2015/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ hành chính nhà nước

 

Thông tư đã điều chỉnh tăng khung mức chi đối với các hoạt động tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL so với Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, Thông tư đã bổ sung hoạt động  tuyên truyền, đào tạo, kiểm tra, thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra và các hoạt động khác liên quan trong việc áp dụng HTQLCL quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014.

 

Theo Thông tư này, đối với các cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến, mở rộng và hoàn thiện HTQLCL; tuyên tuyền, đào tạo, kiểm tra, thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra của các cơ quan được thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành (chế độ công tác phí, hội nghị, hội thảo, chi đào tạo, bồi dưỡng, điều tra, khảo sát, kiểm tra, thuê phương tiện đi lại…) và một số nội dung chi đặc thù được quy định sau:

 

Đối tượng áp dụng

Mức chi tối đa đối với cơ quan lần đầu xây dựng HTQLCL

(triệu đồng/01 cơ quan)

Mức chi tối đa đối với cơ quan xây dựng mở rộng HTQLCL

(triệu đồng/01 cơ quan)

Mức chi tối đa cho hoạt động duy trì, cải tiến

(triệu đồng/01 năm)

Chi hoạt động thuê tư vấn

Chi hoạt động do cơ quan thực hiện

Chi hoạt động thuê tư vấn

Chi hoạt động do cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

60

65

30

50

15

- Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

- Cơ quan ngành dọc cấp cục đóng tại đại phương trực thuộc các Bộ, ngành và tương đương

45

50

25

40

15

- Cơ quan cấp Chi cục hoặc tương đương trực thuộc cơ quan cấp Cục, Sở

- Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

33

40

20

25

15

- Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn

- Đơn vị sự nghiệp công lập

Mức chi tối đa bằng 80% mức chi đối với cơ quan cấp Chi cục

15Trong đó, mức chi tối đa xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan là 2 triệu đồng/01 quy trình.

Trường hợp cơ quan thuê chuyên gia tư vấn độc lập, thủ trưởng cơ quan quyết định mức thuê chuyên gia trong khung mức chi từ 2,8 – 7,4 triệu đồng/1 người/1 tháng và tổng kinh phí thuê tối đa không quá 80% mức thuê tổ chức tư vấn theo quy định đã nêu trên.

 

Đối với các cơ quan có cán bộ đủ năng lực xây dựng HTQLCL mà không cần thuê tư vấn đối với một phần hoặc toàn bộ hoạt động tư vấn, thủ trưởng cơ quan sẽ ký hợp đồng thực hiện theo phương thức khoán, tổng kinh phí giao khoán tối đa không quá 85% mức thuê tư vấn theo quy định trên.

 

Đối với cơ quan thực hiện hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước: Mức chi thuê tổ chức chứng nhận phối hợp kiểm tra tối đa 5 triệu đồng/01 cơ quan.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2015 và thay thế Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010.

 

Tuyết Mai
Chi cục TCĐLCL