Quyết định số 1390-QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát công nghệ năm 2016-2017

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; "Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Căn cứ các Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh về việc xem xét danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 680/TTr-SKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2016 về việc xin phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016-2017.
    
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 - 2017 tỉnh Bến Tre, gồm 18 đề tài, dự án (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn các đon vị đăng ký, biên soạn Thuyết minh khoa học và tiến hành xét duyệt, tuyển chọn, quản lý thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành vê quản lý các chương trình đề tài, dự án cấp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các ngành, các địa phương có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ben Tre và các đơn vị đăng ký đề tài, dự án trong danh mục kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.