Hội thảo KH&CN đề tài “Đánh giá trình độ công nghệ các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Sở Khoa học và công nghệ Bến Tre vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ TP Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì tổ chức hội thảo KH&CN đề tài “Đánh giá trình độ công nghệ các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre” nhằm mục tiêu đánh giá trình độ công nghệ các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn Theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất. Kết quả đánh giá là cơ sở đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ, ưu đãi trong đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp thành công trong sản xuất kinh doanh tại tỉnh Bến Tre.

Hội thảo được nghe báo cáo về kết quả đánh giá trình độ công nghệ của các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Cụ thể, hiện trạng trình độ công nghệ ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015 qua 200 phiếu điều tra khảo sát bảy ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 180 doanh nghiệp có phiếu khảo sát đạt chất lượng đáp ứng được yêu cầu của nguyên tắc chọn mẫu đại diện cho ngành công nghiệp chế biến và chế tạo tham gia điều tra đánh giá trình độ công nghệ. Kết quả, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp đều đạt mức trung bình. Từ đó nhóm thực hiện đề ra mục tiêu, định hướng và giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thuộc các ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ như: Đổi mới thiết bị công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân lực, phát triển thị trường công nghệ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng,…
 

 
 Quang cảnh hội thảo.

 

Thông qua đề tài nhóm tác giả đã xây dựng website http://www.dgtdcnbentre.vn hỗ trợ đánh giá trình độ công nghệ. Từ website này, các doanh nghiệp trong tỉnh có thể tự đánh giá trình độ công nghệ của bản thân doanh nghiệp mà có những chiến lược phát triển hợp lý. Riêng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh sẽ tổng hợp số liệu về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó có báo cáo tổng hợp về trình độ công nghệ chung của tỉnh để có thể đề ra chính sách kinh tế hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, các tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh cũng thông qua website tìm kiếm những thông tin về công nghệ và các cơ hội đầu tư từ website.

Ngoài ra, hội thảo cũng được nghe các báo cáo tham luận hoạt động đổi mới sáng tạo trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Một số cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, tỉnh Bến Tre ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đầu tư, ứng dụng KH&CN vào lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông sản nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển  kinh tế xã hội của tỉnh. Đã hỗ trợ 135 lượt ứng dụng và đổi mới công nghệ; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Phát triển thương hiệu; xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Ngoài ra, Sở KH&CN Bến Tre đã hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến thị trường trong và ngoài nước, cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước,…đến các doanh nghiệp thông qua bản tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các phiên chợ triển lãm thiết bị công nghệ cấp quốc gia và khu vực. Và còn nhiều hoạt động khác như thường xuyên liên hệ với doanh nghiệp tuyên truyền về dự án nâng cao năng suất chất lượng; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng báo, đài,… tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp.

 

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN