Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017

Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, NLĐ trong đơn vị.

Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện hoạt động KH&CN và Nghị quyết Đảng bộ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Báo cáo công tác kiểm tra-giám sát năm 2016, kế hoạch năm 2017.

 

 Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại hội nghị.


 

 Chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2016 Đảng bộ Sở đã tổ chức lãnh đạo, triển khai và thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; trong đó tập trung nâng cao chất lượng học tập quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới về nội dung và hình thức,…
 

 Đại biểu dự Hội nghị.


Các nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài kỹ thuật vào sản xuất đạt 100%, tỷ lệ sáng chế đăng ký bảo hộ vượt 23,5% kế hoạch, chỉ số cải cách hành chính đạt 100% so kế hoạch; Xây dựng 01 quy trình quản lý tổng hợp sâu đục trái bưởi theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững; Hỗ trợ triển khai xây dựng nhãn hiệu dùng cho 12 sản phẩm đặc sản của tỉnh; Hỗ trợ 03 danh nghiệp đăng ký nhãn hiệu và 13 cơ sở xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua một vài lĩnh vực quản lý KH&CN gặp khó khăn, nhất là công tác điều tra, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; Do thực hiện lộ trình chuyển sang cơ chế tự trang trãi nên bộ máy, tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp gặp nhiều khó khăn,….

Ngoài ra, tại hội nghị còn được nghe 05 báo cáo tham luận về Hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội (Dự án NSCL, ISO); Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý khoa học thời gian tới; Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động quản lý công nghệ và thị trường công nghệ năm 2017; …

Để hoạt động KH&CN năm 2017 đạt nhiều kết quả tốt hơn, ông Lê Văn Khê -Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đề nghị Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre, Chương trình phát triển bưởi da xanh tỉnh Bến Tre; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội với phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm để hỗ trợ, thông qua dự án năng suất chất lượng và quỹ phát triển KH&CN; Có nhiều giải pháp tích cực trong việc thu hút nguồn lực KH&CN cho địa phương, thông qua các hoạt động liên kết với các tổ chức trong nước và hợp tác quốc tế; Tăng cường hỗ trợ và phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp; Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN cấp tỉnh và cấp huyện; Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực KH&CN giai đoạn 20115-2020 và quy hoạch tổng thể mạng lưới tổ chức KH&CN công lập tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chế độ công chức công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lãnh đạo hai đoàn thể phát huy dân chủ, nâng cao vai trò, chức năng nhiệm vụ, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo,…

Kim Tuyền
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN