Quyết định về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2017

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016.

Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Căn cứ các Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh về việc xem xét danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 146/TTr-SKHCN ngày 16 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2017, gồm 13 đề tài, dự án (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn các đơn vị xây dựng Thuyết minh khoa học và tiến hành xét duyệt, tuyển chọn, quản lý thực hiện, đảm bảo đúng quy định hiện hành về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các ngành, các địa phương có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các đơn vị đăng ký đề tài, dự án trong danh mục kém theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Tin khác cùng chuyên mục: