Công văn số 663/SKHCN về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV

Thực hiện Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quí đơn vị, chương trình hỗ trợ tài chính đối với DNNVV năm 2017, để phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia; cụ thể như sau:

1. Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017.
a) Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo;
b) Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
c) Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo;
d) Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

2. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên 02 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 18/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển DNNVV; có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi theo quy định Điều 5 Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT.
3. Các tiêu chí bắt buộc: Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT và các tiêu chí về đổi mới sáng tạo đối với điểm a Mục 1.
4. Hạn mức chương trình, mức cho vay tối đa, thời gian ân hạn trả gốc: Theo quy định của từng chương trình.
5. Hiệu lực chương trình: đến hết ngày 31/12/2017 hoặc đến khi hạn mức của chương trình được sử dụng hết.
6. Thông tin cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận hồ sơ: nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo. (đính kèm Công văn số Công văn số 30/QDNNVV-NVUT)

Thông tin chi tiết liên quan đến Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 đối với DNNVV, xin liên hệ Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân, điện thoại: (075) 3560818. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để quý cơ quan, đơn vị được biết, phối hợp phổ biến thông tin về các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 đến doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Rất mong nhận nhận được sự quan tâm, phối họp của Quý đơn vị./.

Tin khác cùng chuyên mục: