Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Căn cứ Quyết định 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

Căn cứ Công văn số 657/BKHCN-TCCB  ngày 09 tháng 3 năm 2017 Của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592), để đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí triển khai, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Các nhóm nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình 592:
- Nhóm dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây viết tắt là Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN);
- Nhóm dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 10 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;
- Nhóm dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN: quy định chi tiết tại Điều 11 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;
- Nhóm đề tài, dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập: quy định chi tiết tại Điều 12 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;
- Nhóm dự án, đề án phục vụ công tác quản lý Chương trình 592: quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN;

Hồ sơ đề xuất tham gia Chương trình 592 trình bày theo mẫu A1-ĐXNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
(sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN), bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/4/2017.
Địa điểm: Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ,  Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre , Số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.  Đồng thời gửi trước qua email: thokhcnbentre @gmail.com hoặc hctho.skhcn@bentre.gov.vn để tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 075 2211673 (gặp Thoa) để được hướng dẫn.
Tài liệu: Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN, Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN, Công văn số 657/BKHCN-TCCB và biểu mẫu A1-ĐXNV.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ hợp tác của  Quý đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trân trọng kính chào./.