Công tác quản lý về đo lường, chất lượng và nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường tỉnh Bến Tre từ năm 2015 đến nay

Ngày 26 tháng 9 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 22). Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan gửi công văn yêu cầu thực hiện các nội dung về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa theo quy định tại Thông tư 22 đến 240 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó Sở cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre thực hiện phóng sự tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; phóng sự về việc thanh tra chuyên đề năm 2016 về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Bên cạnh đó Sở còn hướng dẫn 50 doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ. 

 Đoàn kiểm tra đang kiểm tra hồ sơ tại doanh nghiệp.


Từ năm 2015 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra về đo lường (186 lượt doanh nghiệp); về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa (154 lượt doanh nghiệp), lấy 07 mẫu vàng trang sức mỹ nghệ để thử nghiệm. Qua thanh/kiểm tra thực tế, phần lớn các doanh nghiệp đã thực tốt yêu cầu về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa theo qui định tại thông tư 22/2013/TT-BKHCN như hàng hóa có nhãn đủ nội dung qui định, lưu giữ tiêu chuẩn công bố áp dụng, có thực hiện kiểm tra hàm lượng vàng tại doanh nghiệp, trang bị cân đúng quy định, khối lượng vàng đúng như công bố trên nhãn hàng hóa; chứng chỉ kiểm định cân, quả cân còn hiệu lực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp vi phạm về nhãn hàng hóa, chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng, sử dụng cân kỹ thuật không phù hợp với quy định. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định xử phạt 03 doanh nghiệp vi phạm về nhãn hàng hóa với tổng số tiền là 14.000.000 đồng.

Hiện nay, Bến Tre chưa có trang thiết bị kiểm tra nhanh hàm lượng vàng, khi lấy mẫu chỉ mang tính ngẫu nhiên để kiểm tra. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đầu tư trang thiết bị kiểm tra nhanh hàm lượng vàng phục vụ khảo sát chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường để đưa ra quyết định lấy mẫu. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp trong thanh/kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Thanh Tân
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng